„Tippelős játék” elnevezésű nyereményjáték játékszabályzata

 1. A nyereményjáték szervezője

„Tippelős játék” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: „Játék„) szervezői Casino Win Kft. (9022 Győr, Teleki László utca 17 Cégjegyzékszám: 08 09 027987 Adószám: 25530487-2-08), a továbbiakban: „Szervező”.

A Játékhoz kapcsolódó adatkezelést a Szervező, mint adatkezelő (a továbbiakban: „Adatkezelő„), a Játék lebonyolításához kapcsolódó egyéb feladatokat, továbbá az adatfeldolgozást a

Casino Win Kft. (9022 Győr, Teleki László utca 17 Cégjegyzékszám: 08 09 027987 Adószám: 25530487-2-08), mint Adatfeldolgozó, a továbbiakban: „Lebonyolító” végzi. A Facebook önálló adatkezelő, külön adatkezelési tájékoztatóval rendelkezik (https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy). A Játék szervezésében és lebonyolításában a Facebook semmilyen módon nem vesz részt nem szponzorálja, támogatja vagy szervezi, így a Facebookot a Nyereményjátékból eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen tekintetben nem terheli, panaszkezelésre nem köteles és nem is jogosult.

A Nyereményjáték tartalmáért kizárólag a Szervező felelős. A játékban való részvétel a Játék jelen hivatalos Szabályzatának automatikus elfogadását jelenti.

 

 1. Kik vehetnek részt a játékban?

2.1 A Játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött magyar lakcímmel és a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, a 2.2. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, továbbá saját Facebook profillal („Facebook profil”) rendelkező természetes személy (a továbbiakban: „Játékos”), aki a Játék időtartama alatt 4.1. pontban írtaknak megfelelően teljesíti az adott posztban meghirdetett feladatot.

Játékos a részvétellel kifejezetten elfogadja a jelen játékszabályzatban („Játékszabályzat”), valamint a Facebook által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a Facebook oldalon (továbbiakban „Rajongói oldal”) megadott profilnevét Adatvédelmi szabályzatban írtak szerinti kezeljék. Továbbá Játékos a részvétellel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szervező a Rajongói oldalon adott válaszát (kommentjét), illetve adatait a jelen Játékszabályzatban, valamint az Adatvédelmi Szabályzatban írtak szerint felhasználja.

2.2. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, a Lebonyolító, illetve a Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.

2.3. A játékban kizárólag olyan személyek vehetnek részt, akik egyébként jogosultak a játékkaszinó látogatására.

 

 1. A játék időtartama

2023.08.22. – 2023.08.23. (20.00)

 

 1. A Játék menete

4.1. A Játékban a Játékos az alábbiak szerint vehet részt:

A Játékban való részvételhez keresse fel CASINO WIN GYŐR csatornáját (https://www.facebook.com/CasinoWinGyorKaszino/), majd ott a játékra felhívó poszt alatt tegyen eleget a játékfelhívásban meghirdetett feladatnak.

A feladat, hogy a Játékos a játékra felhívó poszt alá kommentben tippelje meg, hogy mekkora volt a múlt heti (2023.08.14 – 2023.08.20.) legnagyobb pénznyerő automatán nyerhető nyeremény a Casino Win Győrben.

Akinek a tippje a legközelebb áll a megoldáshoz (5.085.500 Ft), az nyer. Egy fő több tippet is adhat. A Szervező a játék ideje alatt mindösszesen 1 (egy) db posztot tesz ki.

A kommenteket a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azokat beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

A nyertes (1 fő) nyereménye:

 • 1 italcsomag (a Casino Win Győr által összeállított italokból)

A poszt publikálásának időpontja: 2023. augusztus 22.

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

Amennyiben a Játékos jelen Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a Játékból.

 

4.2. Nyertesek kiválasztása

A Játék lezárását követően 1 (egy) db nyertes kerül kiválasztásra a fent meghatározott feltételek alapján.

A nyereményjáték vége: 2023. augusztus 23. 20.00

A nyerteseket a Szervező privát üzenetben értesíti.

A Szervező a nyertesek kihirdetéséig zárhatja ki a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a Játékszabályban rögzített feltételeknek.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékukból kizárják azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék internet oldalának feltörésével, robot, vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.

A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és a Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés után a sorsolás időpontját későbbi időpontban tartsa meg. A nyerteseket a sorsolástól számított 24 órán belül, minden esetben a hozzászólást beküldő Facebook profilon keresztül, Facebook privát üzenetben a Szervező értesíti.

 

4.3. Nyeremény átvétele

A nyeremények átvétele a szervező címén történik személyi igazolvány és lakcímkártya felmutatásával, valamint érvényes regisztrációval a Casino Win Győr kaszinóba: 9022 Győr, Teleki László utca 17.

A nyeremény átvehető: 2023. augusztus 27-ig

A Játékos köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Lebonyolítót, valamint a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

 

 1. A NyereményA Szervező a játék során összesen 1 db ajándékcsomagot sorsol ki és ad át a 1 fő nyertesnek.

A Nyeremény vonatkozásában a Szervező a változtatás jogát fenntartja. A Szervező rögzíti, hogy felelőssége kizárólag a nyeremény nyújtására terjed ki, a nyeremény igénybevételéhez kapcsolódó további feltételek biztosítása már nem kötelezettsége. A Nyeremény készpénzre nem váltható, készpénzben történő visszatérítés nem eszközölhető, továbbá egyéb kedvezményekkel nem vonható össze és utólag nem érvényesíthető.

A Szervező kizárja a felelősségét a nyeremény átadásának meghiúsulásáért, amely annak a következménye, hogy a nyertes a nyeremény odaítélését követően bármely okból nem jelent meg a nyereményéért.

 

 1. Személyi jövedelemadó, költségek

A Szervező vállalja, hogy amennyiben felmerül adó- vagy egyéb járulékfizetési kötelezettség a nyereményekkel kapcsolatban, úgy a Szervező a nyertesek nevében kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is. Az ezeken felül esetlegesen felmerülő más adó, díj és illeték, utazási költség, illetve minden kapcsolódó költség a nyertest terheli.

 

 1. Vegyes rendelkezések

A Szervező, illetve annak bármely leányvállalata, tulajdonosai, vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a nyeremény hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény szolgáltatójával /gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti.

A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályzatban felsorolt nyereményen túlmenő egyéb nyereményt és legfeljebb annyi nyereményt (ide nem értve a „vis major” esetét) oszt ki, amennyi a jelen Játékszabályzat 5. pontjában szerepel.

A Játékos a jelen Játékban való részvételükkel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező publikálja Játékos nevét a tömegtájékoztatási médiákban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban. Valamint kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Játékos Pályázatában szereplő kommentet a Szervező publikálhassa vagy ismertethesse a tömegtájékoztatási médiákban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban. Felkérés esetén ellentételezési igény nélkül vállalják továbbá, hogy rendelkezésre állnak média interjú céljából. A Szervező kérésére a Játékosnak a fentieket aláírt nyilatkozattal kell megerősíteniük. Nyertesről a nyeremény átvétele során készült hang-, illetve videofelvételt és fényképeket a Szervező reklámcélból, időbeli, térbeli, mód és mértékbeli korlátozás nélkül díjmentesen felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett.

A nyeremény másra át nem ruházható, kereskedelmi forgalomba nem hozható, készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem váltható és semmilyen módon nem értékesíthető tovább.

A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a Facebook-ot, illetve az azt kezelő szervereket ért külső, ún. SQL támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékos téves üzeneteket kapnak nyereményét, a Játékos/nem Játékos státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

Szervező, illetve Lebonyolító kizárják a felelősségüket a Facebook rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatot bármikor megváltoztathatja vagy visszavonja külön értesítés és indoklás nélkül.

Szervező rögzíti, hogy a Játékban megismertetésre kerülő különböző platformok a Játékban nem vesznek részt, a Játékot kizárólag a Szervező indítja.

Ha a Játékkal kapcsolatban további kérdés vagy probléma merül fel, akkor a marketing@casinowin.hu e-mail címen kérhető tájékoztatás.

 

Adatvédelmi szabályzat

 

 1. Adatkezelő és adatfeldolgozó személye

A jelen Adatvédelmi Szabályzat irányadó Casino Win Kft. által szervezett „Tippelős játék” elnevezésű nyereményjáték (“Játék”) keretében gyűjtött személyes adatok kezelésére (mint „Adatkezelő”).

A Játékkal összefüggésben a megadott adatok feldolgozásáért a Casino Win Kft. (9022 Győr, Teleki László utca 17 Cégjegyzékszám: 08 09 027987 Adószám: 25530487-2-08)  felel (mint „Adatfeldolgozó”).

 

 1. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés jogalapja, az adatkezelés célja és időtartama:

Kezelt személyes adatok köre

Minden Játékos esetében:

 • Játékos (érintett) Facebook profil neve,
 • Játékos Facebook profil képe

A nyeremény átvétele során:

 • Vezeték- és keresztnév
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Lakcím (irányítószám, település, utca, házszám)

Adatkezelés jogalapja

A nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelésének jogalapja az Érintett, azaz a Játékos hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont] amit az Érintett a játék során a like és /vagy komment elhelyezésével léptet érvénybe.

A Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes, azonban az érintetti hozzájárulás bármikor visszavonható a komment törlésével vagy a 3.) pontban megadott elérhetőségek valamelyikére megküldött törlési kérelemmel. Az érintetti hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, az érintetti hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelés jogszerűségét.

A nyertesek esetében a Játék lezárását követő adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont] nyeremény átadása valamint a nyeremény átadásával kapcsolatos számviteli jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont].

 

Adatkezelés célja:

Az Adatkezelő és az adatfeldolgozók a megadott személyes adatokat a Játékkal összefüggésben, a Játék lebonyolítási időtartama alatt, a sorsolások lebonyolítása, kapcsolattartás és adminisztráció, valamint a nyeremények átadása céljából kezelik, illetve dolgozzák fel. Az Adatkezelő a Játékkal összefüggésben kezelt személyes adatokat a Játék lezárását, illetve ha a nyeremények átadására a Játék lezárását követően kerül sor, úgy a nyeremények átadását követően törli, illetve addig, amíg a Játékos nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását. A hozzájárulás bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonása esetben a Játékos a játékban továbbiakban nem jogosult részt venni.

A nyertesek esetében a személyes adatok az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, illetve a Játék lezárásáig kezelhetőek az adatok és az elévülési idő végén kerülnek törlésre. Amennyiben a megadott személyes adatokra számviteli szempontból szükség van, akkor a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a Játék végét követően 8 év múlva kerülhetnek törlésre.

Adatkezelés időtartama

Az érintett hozzájárulása, az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. §-ára is.

Facebook név és Facebook profilkép adatok az Adatkezelő által a brand népszerűsítése céljából szervezett Játékban való részvétel során, a Játék lebonyolítása érdekében kerülnek kezelésre (nyertes azonosítása).

A nyeremények nyertesek által történő átvételéig vagy az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig

A Játékkal összefüggésben kezelt személyes adatok a Játék lezárását követően is megmaradnak a kiszolgáló szervereken (Facebook).

Az adatkezelés az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján olyan (ajándékozási) szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél.

Teljes név, születési dátum, e-mail cím, telefonszám és kézbesítési cím adatok az Adatkezelő által a brand népszerűsítése céljából szervezett Játékban való részvétel során, a Játék lebonyolítása érdekében kerülnek kezelésre (nyertesek értesítése, kapcsolattartás a nyertesekkel, nyeremények kézbesítése).

 

 1. A Játékos jogai a kezelt adataival kapcsolatban

Adatkezelők bármikor lehetőséget biztosítanak a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését. Az adatkezelők a tájékoztatás, helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmeket az alábbi elérhetőségeken fogadják: 9022 Győr, Teleki László utca 17. postai címen, vagy a marketing@casinowin.hu e-mail címen, azonban a helyesbítés, zárolás, törlés kapcsán Szervező csak a komment megjelenését tudja visszavonni, Játékosok saját közösségi fiókjaikért maguk felelnek, a Google szerverek által tárolt adatokért Szervező kizárja a felelősségüket.

Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján az adatkezelők által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat.

Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a nyeremény átadása előtt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül.

 

 1. Adatbiztonság

Az adatkezelők megtesznek minden tőlük telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg, azonban a Facebook tárhelyeken tárolt adatokért a Google adatvédelmi szabályzatai az irányadók.

 

 1. Jogérvényesítési lehetőségek

Az Adatkezelők mindent elkövetnek, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék. Amennyiben a Játékos úgy érzi ennek az Adatkezelők nem feleltek meg, észrevételét megírhatja a marketing@casinowin.hu  e-mail címre, vagy a
9022 Győr, Teleki László utca 17. címre.

Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál

(cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.)

 • bíróságnál.

 

 1. Egyéb rendelkezések

Jelen Szabályzatra a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet (Általános Adatvédelmi rendelet vagy GDPR) és, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Az adatkezelők fenntartják a jogot, hogy a jelen Szabályzatot az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsák.

Győr, 2023. augusztus 21.